Musikinstrumentförsäkring

Som medlem i Norrbottens spelmansförbund, som är anslutet till Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR), kan du teckna en försäkring till en förmånlig premie för ditt instrument, så att du får ersättning om instrumentet skulle skadas eller bli stulet. Akustiska instrument och elektroniska instrument kan försäkras, dock inte pianon, flyglar och orglar.

Försäkringen gäller i hela världen och täcker plötslig och oförutsedd händelse vid stöld,  brand- och vattenskador eller transportskador. Blir instrument skadat eller stulet får du ersättning för reparationskostnaderna alternativt upp till vad det kostar att köpa ett likvärdigt. Om du vid en ersättningsbar skada behöver hyra ett likvärdigt instrument kan du få ersättning för hyresbeloppet upp till 2 000 kronor per skadehändelse.

Självrisken är 200 kronor per skadehändelse. För skador som uppkommit på grund av fukt, värme, kyla eller sprickbildning utan yttre åverkan är självrisken 1 000 kronor. För skador på kontrabas lämnas ingen ersättning för skador som uppkommit utan yttre åverkan vid fukt, värme, kyla eller sprickbildning.

Råkar du ut för en skada ska anmälan skickas så snart som möjligt till Folksam eller till ditt spelmansförbund. Anmäl dessutom till polisen om du råkat ut för en stöld eller blivit överfallen. Vid eventuell stöld/förlust ska man kunna styrka ersättningskraven, genom att uppvisa kvitton, bevis eller andra handlingar som behövs för att bedöma ersättningens storlek. För hemmabyggen ges ersättning till marknadsvärdet om sådant finns, i annat fall till återanskaffningskostnaden för råmaterialet med tillägg av max 20 procent på detta för eventuell arbetskostnad.

Värderingsintyg. För föremål vars värde överstiger 15.000:- kr bör värderingsintyg kunna visas upp. En sådan "försäkringsvärdering" kan göras av "yrkesverksam musikinstrumentmakare". Värdering av stråkinstrument (fioler, altfioler, cello och kontrabas) kan göras av Mattias Sandlund ("Din fiol") i Norrfjärden, tel. 0911-209471 eller 070-3000010. Fråga innan du anlitar värderingsmannen, så att eventuell kostnad inte kommer som en överraskning. Värderingsintyget förvaras av försäkringstagaren tills/om det blir nödvändigt att åberopa i samband med ersättningsanspråk.

Premiens storlek beror på det samlade värdet av försäkrade instrument och tillbehör. Grundpremien är 150 kr per år för ett försäkringsvärde på 20.000 kr och sedan =ökar premien med 50 kronor per 10.000-kronors intervall. Dvs 200:- för 30.000:- försäkringsbelopp, osv. Premien betalas sedan man fått inbetalningskort från Spelmansförbundet. Försäkringen gäller direkt från tecknandet, under förutsättning att premien är betald inom 14 dagar efter mottagande av premieavin.

Läs mer om försäkringsvillkor mm på:  http://www.folksam.se/sverigesspelmansservicesida

För premieuppgift och för att teckna försäkring kontaktar man respektive landskapsförbunds kontaktperson. För Norrbottens spelmansförbund är kontaktpersonen:

Birger Gran, tel 070-3167017, eller e-mail:

birger.gran(at)telia.com

Norrbottens spelmansförbund © 2015